คณะผู้บริหาร

ดร.วริศนันท์ เดชปานประสงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวปาณิสรา ใจหนักแน่น
อาจารย์ใหญ่แผนกอินเตอร์

นางจิรวรรณ สิมสินธุ์
อาจารย์ใหญ่แผนกสองภาษา

นางรุ่งนภา คำไพ
รองผู้อำนวยการแผนกอนุบาล

นายเพิ่มศักดิ์ นามนิตย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง

นางสาวสุกัญญา เรืองบุญญา
ผู้ช่วยวิชาการฝ่ายประถม

นางสาวสาวิตรี จันทร์ผล
ผู้ช่วยวิชาการฝ่ายมัธยม

นางอาภรณ์ นามนิตย์
ผู้ตรวจงาน QC. งานวิชาการ เขตการปกครองที่ 4

นายสุนทร หนองเส
ผู้ตรวจงาน QC. งานวิชาการ เขตการปกครองที่ 4

นายสมภพ ยวงอัคเรศ
ผู้ตรวจงาน QC. งานวิชาการ เขตการปกครองที่ 4