ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา

เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 

          อ้างถึงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ลง วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 กล่าวถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น กระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยในความปลอดภัยของนักเรียน ครู บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นชอบ ให้โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นวันจันทร์ที่ 14  มิถุนายน 2564 สำหรับโรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งใดมีความพร้อมและประสงค์จะเปิดภาคเรียนก่อนกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเฉพาะรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล (On Air, Online, On Demand, On Hand ผ่านทางไปรษณีย์) เท่านั้น

   

          โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา มีความห่วงใยความปลอดภัยทางสุขภาพของนักเรียน  ครู บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่ง แต่อย่างไรก็ตามการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญเช่นเดียวกัน  อีกทั้งในปีการศึกษาที่ผ่านมาและช่วงปิดเทอม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ได้ทดลองจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ  ให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น โดยมีการพัฒนาปรับปรุงระบบมาอย่างต่อเนื่อง จึงมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน  ดังนั้นจึงขอประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทุกระดับชั้น ในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564  เป็นต้นไป ด้วยระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ  จนกว่าโรงเรียนจะเปิดเรียนได้ตามปกติ  ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

 

{C}1.       การเรียนการสอนผ่านห้องเรียนออนไลน์ Google classroom / Zoom / Meet / Line

{C}2.       ตารางเวลาเรียนเป็นไปตามที่ทางฝ่ายวิชาการกำหนด

{C}3.       ระเบียบปฏิบัติของนักเรียนในการเข้าชั้นเรียนออนไลน์

{C}3.1   ครูประจำชั้นเช็คชื่อนักเรียน นักเรียนรายงานตัวกับครูประจำชั้น

{C}3.2   เมื่อถึงเวลาเรียนตามตารางเรียน นักเรียนทุกคนต้องพร้อมอยู่หน้าจอก่อนเริ่มเรียน 10 นาที ครูประจำวิชาจะตรวจเช็คการเข้าเรียนของนักเรียน ดังนั้นนักเรียนจะต้องรายงานตัวทุกครั้ง

{C}3.3   ในขณะเรียน นักเรียนควรมีสมาธิในการเรียน ไม่กระทำพฤติกรรมใด ๆ ที่ทำให้ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น ครูผู้สอนจะตักเตือน และหักคะแนนตามความเหมาะสม

{C}3.4   นักเรียนต้องส่งงานที่ได้รับมอบหมายจากครูผู้สอนให้ตรงเวลาที่กำหนด

{C}3.5   การเรียนการสอนผ่านห้องเรียนออนไลน์ มีการเก็บคะแนนระหว่างการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ การเข้าร่วมชั้นเรียน 10 คะแนน / การมอบหมายงาน 10 คะแนน

 

 

ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียน ดังนี้

{C}1.       {C}ขอให้ผู้ปกครองจัดเตรียมเครื่องมือสำหรับเรียนออนไลน์ให้กับนักเรียน เช่น โทรศัพท์มือถือ  ไอแพต คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และแบบตั้งโต๊ะ

{C}2.       {C}กวดขันให้นักเรียนเข้าเรียนออนไลน์ได้ตามกำหนด

{C}3.       {C}หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงตามประกาศของกรมควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ของกรมควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

{C}4.       {C}ติดตามข่าวสารและประกาศจากโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

 

          ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

 

 

                                                                   ขอแสดงความนับถือ

                                                                          ฝ่ายวิชาการ

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  : สองภาษา   อนุบาล 086-8353672   /   ประถม 087-6827515 / 

                                      มัธยม 086-9963574   แผนก IEP   090-9615006  / 093-4956954
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2564,08:57   อ่าน 5030 ครั้ง