ข่าวประชาสัมพันธ์
ตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ประกาศโรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
เรื่อง  การงดกิจกรรม Summer และเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
************************************************************************************
            ด้วยขณะนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  กระทรวงศึกษาธิการ
จึงได้ออกประกาศ  เรื่อง  มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563   และหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 02145/655   ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563  เรื่อง  ขอความร่วมมือปฏิบัติ  และดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0211.6/3358  ลงวันที่ 2  มีนาคม 2563  เรื่อง มาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  
         เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการต่างๆ ดังนี้
          1. การประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562  นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนของตนเองได้ โดยผ่าน
              ครูประจำชั้น ระหว่างวันที่ 13-27 มีนาคม 2563 และรับเอกสารในวันเปิดภาคเรียน 1/2563
          2. การสอบซ่อมของนักเรียนที่ติด  0, ร, มส, ปลายภาคเรียนที่ 2/2562 จะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2563
              โดยฝ่ายวิชาการจะกำหนดวันเวลาให้ทราบอีกครั้ง
          3. งดกิจกรรมการเรียนพิเศษ SUMMER 30 มีนาคม 2563 – 30 เมษายน 2563 ผู้ปกครองยื่นสำเนาบัตรประชาชน          และใบเสร็จฉบับจริง ขอรับเงินคืนได้ที่ธุรการ 3 (แผนกอินเตอร์รับที่ อาคาร 5)  ตั้งแต่วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563
          4. รับเอกสารสำคัญทางการศึกษาของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 (เป็นรายกรณี) วันที่ 10 เมษายน 2563
              เวลา 08.00-14.00 น.
          5. รับเอกสารสำคัญทางการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6,  มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เป็นรายกรณี)
               วันที่ 17 – 24  เมษายน 2563  เวลา 08.00-14.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
          6. จำหน่ายหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563   วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00-14.00 น.
     -  อนุบาล  อาคาร 2    - ระดับประถม   อาคาร 1  - ระดับมัธยม  อาคาร 3  - แผนกอินเตอร์ทุกระดับ  (อาคาร 5 อินเตอร์)
          7. กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะเรียนให้ทราบอีกครั้ง)
                   -  นักเรียนใหม่ระดับอนุบาล                                     วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
                   -  นักเรียนเก่าระดับอนุบาล                                     วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
                   -  นักเรียนใหม่และนักเรียนเก่าระดับชั้นประถมและมัธยม     วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
          จึงขอความร่วมมือจากนักเรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด งดเดินทางหรือแวะผ่าน(Transit) ประเทศกลุ่มเสี่ยง 11 ประเทศ รวมถึงหลีกเลี่ยงสถานที่สาธารณะที่มีคนจำนวนมาก ขอให้ติดตามข่าวสารของโรงเรียน จากเพจ facebook โรงเรียนhttps://www.facebook.com/sarasaswitaedsuksaschool/ ขอขอบคุณในความร่วมมือและขอพระเจ้าอำนวยพระพรทุกท่าน
 
                                                                             ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563
                                                                                โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :     - แผนกสองภาษา โทร 02-8157540-1 , 02-4639675 , 086-9963574   - แผนกอินเตอร์  โทร 0917238027 , 090-9615006 , 0934956954
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2563,11:15   อ่าน 1336 ครั้ง