ภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่าง ๆ ปีการศึกษา 2563
วจนพิธีถวายปีการศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2563 เพื่อขอพรอันประเสริฐขอความปลอดภัยแก่คณะคุณครู นักเรียน บุคลากรทุกคนในโรงเรียน รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตลอดปี
กิจกรรมประกวดชุด Recycle G.10-G.12 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมการประกวดออกแบบชุดแฟชั่นรีไซเคิล Recycle Fashion Designer 2020 หัวข้อ “ดาวในระบบสุริยะ” เพื่อให้นักเรียนได้มีความคิดริเริ
พิธีไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู ระลึกถึงพระคุณของคุณครูทุกท่าน รวมทั้งให้นักเรียนได้ขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ที่ดี นอกจากนี้ยังมีการประกวดพ
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์วันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ นักเรียน ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญและความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ระดับอนุบา
Academic Day วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 โรงเรียนจัดกิจกรรมในวันวิชาการ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และความสามารถของนักเรียนในการนำเสนอผลงาน ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสา
Open House วันพุธที่ 28 - วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนได้ตระหนักในความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างบ้านและโรงเรียน เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเสริมศักยภาพ ภาย
วันที่ 15-18 ธันวาคม 2563 การเข้าค่ายกลางวัน (Day Camp) เป็นกิจกรรมหนึ่งของวิชาลูกเสือสำรองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นกิจกรรมบังคับตามหลักสูตรระดับประถมศึกษาที่ช่วยให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทาง
Christmas Day International Education Programme วันพุธที่ 16 - วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 นักเรียนระดับ K.1 - Y.11 และผู้ปกครองร่วมทำกิจกรรมวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2563 โดยมีการแสดงที่ใช้ภาษ
Christmas Day Nursery - KG.3 วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2563 นักเรียนระดับ Nursery - Kg.3 และผู้ปกครองร่วมทำกิจกรรมวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2564 โดยมีการแสดงที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนา จับฉลากสอยดาว
Sports Day International Education Programme วันที่ 17-18 มีนาคม 2564 กิจกรรมกีฬาสีภายในระดับ Y.1-Y.11 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด โดยกิจกรรมมีกา
Congratulations Grade 12 วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จ การศึกษาชั้นสูงสุด โดยมี ผอ.ดร.วริศนันท์ เดชปานประสงค์ เป็นประธานในพิธี พร้
Christmas Show Grade 1 - Grade 5 วันจันทร์ที่ 22 - วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 (เลื่อนการจัดมาจากสถานการณ์โควิด) นักเรียนระดับ Grade 1 - Grade 5 และผู้ปกครองร่วมทำกิจกรรมวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่
กีฬาสีสัมพันธ์ (อนุบาล) วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2564 กิจกรรมกีฬาสีภายในระดับอนุบาล เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยกิจกรรมมีการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ รวมถึงการควบคุมการทรงตัวขณะปฏิบัติกิจกรรมด้วย กีฬาสำหรับ
กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ (มัธยม) วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 กิจกรรมกีฬาสีภายในระดับมัธยมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด โดยกิจกรรมมีการแข่งขันกีฬา - กรีฑา
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2564,10:34   อ่าน 1487 ครั้ง