คณะผู้บริหาร

ดร.วริศนันท์ เดชปานประสงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวปาณิสรา ใจหนักแน่น
อาจารย์ใหญ่แผนกอินเตอร์

นางจิรวรรณ สิมสินธุ์
อาจารย์ใหญ่แผนกสองภาษา

นางรุ่งนภา คำไพ
รองผู้อำนวยการแผนกอนุบาล

นายเพิ่มศักดิ์ นามนิตย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง

นางสาวสุกัญญา เรืองบุญญา
ผู้ช่วยวิชาการฝ่ายประถม

นางสาวกัญญานุช แก้วปราณี
ผู้ช่วยวิชาการฝ่ายมัธยมต้น

นางสาวสาวิตรี จันทร์ผล
ผู้ช่วยวิชาการฝ่ายมัธยมปลาย

นางอาภรณ์ นามนิตย์
ผู้ตรวจงาน QC. งานวิชาการ เขตการปกครองที่ 4

นายสุนทร หนองเส
ผู้ตรวจงาน QC. งานวิชาการ เขตการปกครองที่ 4

นายสมภพ ยวงอัคเรศ
ผู้ตรวจงาน QC. งานวิชาการ เขตการปกครองที่ 4